لیگ ایران

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5
پیکان تهران
خاتم اردکان
3
1
25
18
25
20
21
25
25
21

۱۱/۲۰
15:00
شهرداری ارومیه
کاله مازندران
3
1
21
25
25
17
25
21
25
22

۱۱/۲۰
16:00
بانک سرمایه
شهرداری تبریز
3
2
25
22
24
26
23
25
25
16
15
13
۱۱/۲۰
17:00
سایپا
متین ورامین
3
1
25
21
21
25
25
23
25
16

۱۱/۲۰
19:00

مقدماتی المپیک

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

ریو 2016 - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5
لهستان
مصر
3
0
25
18
25
20
25
17


۰۵/۱۷
22:30
روسیه
کوبا
3
1
25
17
25
19
22
25
25
18

۰۵/۱۸
04:00
آرژانتین
ایران
3
0
25
23
26
24
25
18


۰۵/۱۸
06:05
روسیه
آرژانتین
1
3
18
25
25
18
18
25
21
25

۰۵/۱۹
17:00
لهستان
ایران
3
2
25
17
25
23
23
25
20
25
18
16
۰۵/۲۰
00:35
کوبا
مصر
0
3
22
25
15
25
22
25


۰۵/۲۰
04:00
ایران
کوبا
3
0
25
21
31
29
25
16


۰۵/۲۱
17:00
روسیه
مصر
3
0
25
11
25
17
25
9


۰۵/۲۱
19:05
لهستان
آرژانتین
3
0
25
21
25
19
37
35


۰۵/۲۱
22:30
ایران
مصر
3
0
28
26
25
22
25
16


۰۵/۲۳
17:00
آرژانتین
کوبا
3
0
25
16
25
14
25
16


۰۵/۲۳
19:05
لهستان
روسیه
2
3
18
25
25
16
18
25
25
22
13
15
۰۵/۲۳
22:30
آرژانتین
مصر
3
0
25
16
25
19
25
20


۰۵/۲۵
17:00
روسیه
ایران
3
0
25
23
25
16
25
20


۰۵/۲۵
22:30
لهستان
کوبا
3
0
25
18
25
15
25
17


۰۵/۲۶
00:35

لیگ جهانی والیبال - گروه A

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه B

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5
برزیل
ایران
3
0
25
19
25
16
28
26


۰۳/۲۷
21:40
آرژانتین
آمریکا
1
3
24
26
23
25
25
22
22
25

۰۳/۲۸
00:00
فرانسه
ایتالیا
3
0
25
23
25
22
25
18


۰۳/۲۸
12:40
استرالیا
بلژیک
0
3
27
29
18
25
22
25


۰۳/۲۸
15:10
بلغارستان
لهستان
1
3
25
19
19
25
17
25
20
25

۰۳/۲۸
19:10
روسیه
صربستان
0
3
22
25
32
34
17
25


۰۳/۲۸
21:40
برزیل
آرژانتین
3
0
25
21
25
13
26
24


۰۳/۲۸
21:40
آمریکا
ایران
3
1
23
25
25
13
27
25
26
24

۰۳/۲۹
00:00
بلژیک
ایتالیا
0
3
15
25
23
25
21
25


۰۳/۲۹
12:10
استرالیا
فرانسه
0
3
14
25
18
25
21
25


۰۳/۲۹
14:40
بلغارستان
صربستان
0
3
26
28
25
27
18
25


۰۳/۲۹
19:10
روسیه
لهستان
3
0
25
20
25
19
25
22


۰۳/۲۹
21:40
ایران
آرژانتین
3
2
25
22
25
20
21
25
13
25
15
11
۰۳/۳۰
03:30
برزیل
آمریکا
3
1
25
19
25
15
22
25
25
22

۰۳/۳۰
06:40
بلژیک
فرانسه
3
2
13
25
26
24
21
25
25
18
15
12
۰۳/۳۰
07:10
استرالیا
ایتالیا
0
3
23
25
23
25
20
25


۰۳/۳۰
09:40
صربستان
لهستان
3
0
25
20
25
20
25
23


۰۳/۳۰
19:10
روسیه
بلغارستان
3
1
20
25
25
18
25
17
25
22

۰۳/۳۰
21:40
ایران
بلغارستان
3
1
18
25
25
20
25
23
25
20

۰۴/۰۳
18:30
برزیل
صربستان
1
3
25
19
15
25
21
25
22
25

۰۴/۰۳
21:30
برزیل
ایران
3
1
25
18
24
26
25
16
25
17

۰۴/۰۴
18:30
بلغارستان
برزیل
0
3
14
25
21
25
12
25


۰۴/۰۵
18:30
آمریکا
استرالیا
3
1
20
25
25
17
25
23
25
20

۰۴/۰۵
19:30
فرانسه
آرژانتین
2
3
25
19
21
25
23
25
27
25
13
15
۰۴/۰۵
19:40
ایران
صربستان
1
3
19
25
26
24
18
25
21
25

۰۴/۰۵
21:30
ایتالیا
بلژیک
3
0
25
20
25
17
31
29


۰۴/۰۵
22:30
لهستان
روسیه
1
3
17
25
20
25
25
20
15
25

۰۴/۰۵
22:40
استرالیا
بلژیک
0
3
21
25
22
25
17
25


۰۴/۰۶
18:00
آرژانتین
روسیه
3
0
25
18
25
20
28
26


۰۴/۰۶
19:40
آمریکا
ایتالیا
3
0
25
22
25
23
25
23


۰۴/۰۶
21:00
لهستان
فرانسه
0
3
28
30
20
25
29
31


۰۴/۰۶
22:40
برزیل
لهستان
3
0
30
28
25
21
25
16


۰۴/۱۱
17:30
ایتالیا
آرژانتین
3
1
25
18
25
20
20
25
25
22

۰۴/۱۱
18:00
فرانسه
بلژیک
3
0
25
19
28
26
25
20


۰۴/۱۱
20:30
ایران
صربستان
3
2
18
25
22
25
25
22
25
23
16
14
۰۴/۱۱
21:00
استرالیا
روسیه
0
3
19
25
24
26
12
25


۰۴/۱۲
03:00
آمریکا
بلغارستان
3
1
23
25
25
21
27
25
25
21

۰۴/۱۲
05:00
برزیل
بلژیک
3
2
20
25
25
23
20
25
25
23
15
11
۰۴/۱۲
17:30
صربستان
آرژانتین
0
3
23
25
22
25
20
25


۰۴/۱۲
18:00
فرانسه
لهستان
3
1
22
25
30
28
25
22
25
19

۰۴/۱۲
20:30
ایران
ایتالیا
0
3
20
25
20
25
21
25


۰۴/۱۲
21:00
بلغارستان
روسیه
0
3
20
25
14
25
18
25


۰۴/۱۳
03:00
آمریکا
استرالیا
3
0
25
14
26
24
25
15


۰۴/۱۳
05:00
بلژیک
لهستان
2
2
25
19
23
25
22
25
20
15

۰۴/۱۳
17:30
ایتالیا
صربستان
2
3
19
25
18
25
25
19
25
22
15
17
۰۴/۱۳
18:00
فرانسه
برزیل
1
3
21
25
24
26
25
22
21
25

۰۴/۱۳
20:30
ایران
آرژانتین
3
2
25
23
22
25
21
25
25
22
16
14
۰۴/۱۳
21:00
آمریکا
روسیه
3
0
35
33
25
17
25
21


۰۴/۱۳
22:00
بلغارستان
استرالیا
3
2
25
20
21
25
25
18
23
25
16
14
۰۴/۱۴
00:30

لیگ جهانی والیبال - گروه C

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه D

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه E

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه F

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه G

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه H

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه I

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5

لیگ جهانی والیبال - گروه J

رتبه تیم بازی برد باخت SF SA PF PA امتیاز
1 2 3 4 5